Darbo užmokestis

RASEINIŲ R. VIDUKLĖS SIMONO STANEVIČIAUS GIMNAZIJOS  DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS

NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS

 

Pareigų pavadinimas

Etatų skaičius

2020m. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis etatui

Etatų skaičius

2021 m. III ketv.

vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis etatui

2021 m. IV ketv.

vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis etatui

Direktorius

1 Neskelbiama

1

Neskelbiama Neskelbiama

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

3 1754,27

3

2209,09 2207,09

Mokytojas ekspertas 

1,06 1122,65

3,22

1850,00 1850,00

Mokytojas metodininkas 

15,10 1059,96

17,65

1640,23 1640,23

Vyresnysis  mokytojas 

14,25 987,24

14,25

1362,89 1362,89

Mokytojas 

3,45 982,05

3,45

1045,9 1045,9

Pagalbos mokiniui specialistai (logopedas, psichologas, specialusis pedagogas, socialinis  pedagogas)

5,75 1352,89

6,25

1359,93 1359,93

Bibliotekininkas

2 1011,34

2

1043,27 1043,27

Mokytojo padėjėjas

5,5 588,12

8,5

822,63 822,63

Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas

1 862,32

1,5

1210,58 1210,58

Ūkvedys 

1 Neskelbiama

1

Neskelbiama
Neskelbiama

Administratorius

1
Neskelbiama

1

Neskelbiama
Neskelbiama
Raštvedys

1

Neskelbiama
1
Neskelbiama
Neskelbiama

Inžinierius-kompiuterininkas

1
Neskelbiama

1

Neskelbiama
Neskelbiama

Vairuotojas

2,5 657,87

3,5

826,23 826,23

Aptarnaujantis personalas (valytojas, kiemsargis, pastatų priežiūros darbininkas)

10,5 462,55

11

642,00 642,00

Duomenų bazių administratorius

0,25 680,25

0,25

761,12 761,12

* Vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms
programoms aprašu, darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis
nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis
(paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

 

Atnaujinta: 2022-01-18