Vaiko gerovės komisija

SUDĖTIS

Komisijos pirmininkė Jolanta Jonaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Pavaduotoja Romena Antanavičienė, socialinė pedagogė metodininkė

Sekretorė - Edita Baltrušaitienė, tikybos vyresnioji mokytoja

Nariai:

Stasė Kuodienė, logopedė metodininkė

Lina Vaišnorienė, visuomenės sveikatos specialistė

Zita Kačiušienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Zita Karpinienė, matematikos vyresnioji mokytoja

Jurgita Parnarauskienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Loreta Urbonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

FUNKCIJOS

Rūpinasi psichologiškai ir fiziškai saugios aplinkos gimnazijoje kūrimu;

Rūpinasi mokinių mokymosi sėkme;

Nagrinėja gimnaziją vengiančių lankyti mokinių menkos motyvacijos, nesėkmingo mokymosi priežastis ir teikia tėvams ir mokytojams rekomendacijas;

Padeda spręsti mokinių tarpusavio santykių, mokytojų ir mokinių santykių problemas, siūlo mokytojams būdus šiems santykiams gerinti;

Analizuoja vaiko elgesio taisyklių pažeidimus gimnazijoje, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimo atvejus, ieško šių problemų sprendimo būdų;

Organizuoja prevencijos, sveikatos stiprinimo programų įgyvendinimą gimnazijoje;

Vertina specialiuosius mokinių ugdymosi poreikius;

Teikia informaciją tėvams ir kitiems gimnazijos bendruomenės nariams apie švietimo pagalbos teikimo galimybes gimnazijoje ir už jos ribų.

 

Atnaujinta: 2021-04-28