Psichologas

PAGALBOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Psichologo pagalbos tikslas: stiprinti mokinių (vaikų) psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios
ir palankios ugdymuisi aplinkos Mokykloje kūrimą, padėti mokiniams (vaikams) atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai
bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).
Uždaviniai:
1. nustatyti mokinio (vaiko) psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti;
2. stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais (vaikais), turinčiais psichologinių problemų;
3. padėti laiduoti palankias psichologines sąlygas mokinio (vaiko) ugdymo(si) procese.

 PAGALBOS SRITYS

Gimnazijoje dirbančio psichologo veiklos sritys:

  •  konsultavimas: mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais), mokytojais ir kitais su mokinio (vaiko) ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas;
  • švietimas: mokinių (vaikų), tėvų (globėjų), pedagogų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
  • psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (gimnazijos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas.

 

 

Atnaujinta: 2018-04-27