Karjeros paslaugų teikimo koordinacinė grupė

KARJERA – VISĄ GYVENIMĄ TRUNKANTI ASMENIUI IR VISUOMENEI REIKŠMINGŲ ASMENS MOKYMOSI, SAVIRAIŠKOS IR DARBO PATIRČIŲ SEKA.

Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijoje veikia ugdymo karjerai centras (UKC) kurio tikslas yra teikti karjeros paslaugas.

Ugdymo karjerai paslaugos teikiamos vadovaujantis šiais dokumentais:

 • Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas.

 • Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis.

 • Ugdymo karjerai programa.

 • Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas (dokumentas patalpintas gimnazijos elektroniniame dienyne).

                   Visi šie dokumentai yra patalpinti mokinių ugdymo karjerai informacinėje svetainėje, adresu http://mukis.lt/lt.

 Karjeros paslaugų tikslai:
 • padėti mokiniams sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes,

 • sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą.

Pagrindinės karjeros paslaugų veiklos:

 • Ugdymas karjerai – kryptingas asmens karjeros kompetencijų ugdymas.

 • Karjeros konsultavimas – tai konsultanto ir konsultuojamo subjekto sąveika.

 • Karjeros informavimas – tai informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, analizės, sisteminimo ir teikimo procesas.

Ugdymas karjerai:

 • Ugdymo priemonių parinkimas ir gavimas

 • Integruotas ugdymas karjerai visose pamokose ir ypač artimiausiose karjerai pamokose

 • Integruotas ugdymas karjerai visose pamokose ir ypač artimiausiose karjerai pamokose.

 • Specialios karjeros pamokos/užsiėmimai.

 • Mokinio ugdymo plano suderinimas su mokinio karjeros planu.

Karjeros konsultavimas:

 • Mokinio karjeros plano ir aplanko (portfelio) sudarymas.

 • Mokinio karjeros plano aptarimai.

 • Individualios ir grupinės konsultacijos.

 • E konsultacijos nacionaliniu mastu.

 • Psichologinių asmens ypatumų, svarbių karjerai, vertinimas.

 • Mokinio karjeros kompetencijų įsivertinimas ir įvertinimas.

Karjeros informavimas:

 • Informacijos apie mokymosi galimybes ir karjeros paslaugas pateikimas mokyklos IT sistemose.

 • Karjeros informavimo renginiai.

 • Informaciniai ir patyriminiai veiklinimo vizitai.

 • E aplinkų karjeros informavimui palaikymas ir plėtojimas nacionaliniu lygiu (Mukis, Aikos).

Teikiamos individualios bei grupės konsultacijos, kuriose:

 • atliekami testai, kurie padeda išsiaiškinti savo stipriąsias bei silpnąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą; padedama išsiaiškinti profesinį kryptingumą, pasirinkti profesiją;

 • teikiama pagalba sprendžiant karjeros, mokymosi problemas;

 • padedama priimti sprendimus, susijusius su karjeros ar mokymosi pasirinkimais;

 • padedama kelti mokymosi, karjeros ir gyvenimo tikslus ir rasti adekvatų būdą juos įgyvendinti;

 • padedama spręsti klausimus, susijusius su karjeros planavimu, mokymusi (mokinio ugdymo plano suderinimas su mokinio karjeros planu, periodiniai planų aptarimai;

 • mokoma rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;

 • teikiama naujausia informacija apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas (aukštojo, profesinio mokslo) bei supažindinama su studijų, mokymo programomis;

 • supažindinama su bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų pagrindines studijas, taisyklėmis;

 • informuojama, kokius mokomuosius dalykus pasirinkti, norint stoti į pasirinktą studijų sritį, specialybę;

 • mokoma, kaip pildyti prašymą, stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas bendrojo priėmimo metu;

 • supažindinama su Raseiniuose veikiančiomis institucijomis, kurios teikia profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas;

 • informuojama, kur galima mokytis, baigus pagrindinio ugdymo programos I dalį, įgijus pagrindinį išsilavinimą;

 • supažindinama su kintančiu darbo pasauliu;

 • supažindinama su mokymosi visą gyvenimą galimybėmis;

 • mokoma susidaryti karjeros planą;

 • įvertinamos ir įsivertinamos karjeros kompetencijos;

 • įvertinami karjerai svarbūs psichologiniai asmens ypatumai.

Karjeros paslaugų teikimo gimnazijoje darbo grupė:

Grupės vadovė Jolanta Jonaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:

Audra Samienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Laura Janutė, psichologė;

Stasė Kuodienė, logopedė, specialioji pedagogė;

Lina Pocienė, bibliotekininkė;

Romena Antanavičienė, socialinė pedagogė;

Raigeda Buzienė,  pradinių klasių mokytoja;

Edita Baltrušaitienė, tikybos mokytoja;

Laima Borkertaitė, anglų kalbos mokytoja;

Asta Rašimaitė,  technologijų mokytoja;

Danutė Vykertaitė,  matematikos mokytoja.

 

 

Atnaujinta: 2016-05-16