Pagalba mokiniams ir tėvams

SUDĖTIS

Komisijos pirmininkė – Jolanta Jonaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Pavaduotoja – Stasė Kuodienė, logopedė, socialinė pedagogė

Sekretorė  - Edita Baltrušaitienė, tikybos vyr. mokytoja

Nariai:

Romena Antanavičienė, socialinė pedagogė

Inga Bertašienė, specialioji pedagogė

Lina Kučinskaitė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Zita Kačiušienė, pradinių klasių vyr. mokytoja

Zita Karpinienė, matematikos vyr. mokytoja

Jurgita Parnarauskienė, anglų kalbos. mokytoja metodininkė

FUNKCIJOS

  • Rūpinasi psichologiškai ir fiziškai saugios aplinkos gimnazijoje kūrimu;
  • Rūpinaisi mokinių mokymosi sėkme;
  • Nagrinėja gimnaziją vengiančių lankyti mokinių menkos motyvacijos, nesėkmingo mokymosi priežastis ir teikia tėvams ir mokytojams rekomendacijas;
  • Padeda spręsti mokinių tarpusavio santykių, mokytojų ir mokinių santykių problemas, siūlo mokytojams būdus šiems santykiams gerinti;
  • Analizuoja vaiko elgesio taisyklių pažeidimus gimnazijoje smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimo atvejus, ieško šių problemų sprendimo būdų;
  • Organizuoja prevencijos, sveikatos stiprinimo programų įgyvendinimą gimnazijoje.
  • Vertina specializuosiu mokinių ugdymosi poreikius;
  • Teikia informaciją tėvams ir kitiems gimnazijos bendruomenės nariams apie švietimo pagalbos teikimo galimybes gimnazijoje ir už jos ribų. 
Atnaujinta: 2017-02-09