Tėvų komitetas

RASEINIŲ R. VIDUKLĖS SIMONO STANEVIČIAUS GIMNAZIJOS

TĖVŲ KOMITETO VEIKLOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos tėvų komitetas (toliau – tėvų komitetas) – tai nuolat veikianti mokinių tėvų bendruomenės savivaldos institucija, jungianti mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) svarbiausiems gimnazijos veiklos organizaciniams, ugdymo, finansiniams, ūkiniams klausimams spręsti.

2. Tėvų komitetas savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, gimnazijos ir šiais nuostatais, strateginiu gimnazijos veiklos planu,  metiniu veiklos planu, kitais teisės aktais.

II. TĖVŲ KOMITETO RINKIMŲ TVARKA IR SUDĖTIS

3. Atstovai į tėvų komitetą siūlomi klasių tėvų susirinkimų metu.

4. Tėvų komitetą sudaro po vieną-du tėvų atstovus iš kiekvienos klasės.

5. Tėvų komitetas renkamas mokslo metų pradžioje dvejiems  metams.

6. Pirmajame tėvų komiteto posėdyje renkamas pirmininkas, pavaduotojas.

 

Pilnas dokumentas parsisiuntimui

Tėvų komiteto veiklos nuostatai

 

 

Atnaujinta: 2018-09-28