Vizija, misija, tikslai ir uždaviniai

Gimnazija įgyvendina ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

Vizija: 

Iššūkiams ir naujovėms atvira gimnazija, kuri formuoja kūrybingą, atsakingą ir sėkmę patiriančią asmenybę. 

Misija: 

Gimnazija teikianti pradinį, pagrindinį bei vidurinį išsilavinimą ir įgyvendinanti priešmokyklinio ugdymo programą, sudaranti sąlygas siekti aukštos ugdymo(si) kokybės ir bendrųjų kompetencijų, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio poreikius ir galimybes, bendraujant ir bendradarbiaujant su mokinių tėvais, socialiniais partneriais.

Atnaujinta: 2021-04-28