Priėmimas į gimnaziją

ASMENŲ  PRIĖMIMO Į RASEINIŲ R. VIDUKLĖS SIMONO STANEVIČIAUS GIMNAZIJĄ TVARKOS APRAŠAS

I.    BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Asmenų  priėmimo į Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnaziją tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato asmenų priėmimo į Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnaziją (toliau – gimnazija)  mokytis  pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas sąlygas, priėmimo kriterijus, prašymų pateikimo terminus, dokumentus, kuriuos turi pateikti į gimnaziją priimami asmenys, prašymų ir kitų dokumentų priėmimo vietą, prašymų registravimo, asmenų priėmimo per mokslo metus tvarką.
  2. Aprašas parengtas vadovaujantis Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. V-1369 su vėlesniais pakeitimais, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK – 556 su vėlesniais pakeitimais,  Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. TS-255 patvirtintu Priėmimo į Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu.
  3. Gimnazija, komplektuodama klases, vadovaujasi Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 ir Priėmimo į Raseinių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu.
  4. Šiame apraše vartojamos sąvokos:

Gyvenamoji vieta – pagrindinė vieta, kurioje asmuo faktiškai dažniausiai gyvena ir su kuria jis yra labiausiai susijęs.

Klasė – pastovi mokinių grupė, kuri vienus mokslo metus drauge mokosi pagal to paties lygio pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą.

Gimnazijos aptarnavimo teritorija – gimnazijai priskirta teritorija, kurią nustato Raseinių rajono savivaldybės taryba.

Mokymo sutartis – mokinio ir gimnazijos susitarimas dėl mokymo ir mokymosi.

Kitos šiame apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.   

  1. Prašymai ir kiti dokumentai pateikiami gimnazijos raštinėje, tvarkomi ir registruojami Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118, nustatyta tvarka.

 

Pilnas dokumentas parsisiuntimui

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: password

Filename: views/item.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: download_url

Filename: views/item.php

Line Number: 22

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: title

Filename: views/item.php

Line Number: 22

 

Atnaujinta: 2015-11-28